കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആഗ്നേയം. Show all posts
Showing posts with label ആഗ്നേയം. Show all posts

Thursday, 9 October 2014

ആഗ്നേയം

അഗ്നിസ്പുലിങ്കങ്ങളാകട്ടെ നിൻ വരി 
ആഗ്നേയം തീർക്കണം നിന്റെ ശബ്ദം 
അടരാട്‌  വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നീയും 
തളരല്ലേ ചീമുട്ടയെറു വന്നാൽ ..??