കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആത്മരതി..!!. Show all posts
Showing posts with label ആത്മരതി..!!. Show all posts

Wednesday, 3 December 2014

ആത്മരതി..!!

എന്തു പറയണം ഞാനിന്നു നിങ്ങളോ -
ടോന്നു പറയാൻ മോഹമിന്നേറെ 
അക്ഷരതീക്കനൽ തെളിക്കുവാനുമായി   
ആത്മാവിഷ്ക്കാരം നടന്നിടേണം !!

ആത്മരതിയെന്ന വിവക്ഷപോലും 
ആത്മ സംതൃപ്തി തന്നല്ലയോ ,
ആത്മരതിയെന്നു ചൊല്ലിയെങ്കിൽ 
ആത്മാവിലണയും പ്രകാശാമല്ലോ ?.