കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആത്മാവിൻ ജാലകം..!. Show all posts
Showing posts with label ആത്മാവിൻ ജാലകം..!. Show all posts

Saturday, 4 October 2014

ആത്മാവിൻ ജാലകം..!

ആത്മാവിൻ ജാലകം..!
---------------
നിലാവിന്റ ചീളിൽ സ്നേഹം പൊതിഞ്ഞു 
നീർത്തുള്ളിയായി നിലാവെളിച്ചം .
കണ്ണുനീർ തുള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി 
കണ്മണി നീ നെയ്ത നൂൽപാലത്തിൽ .
ചാരത്തിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന കനലാണ് 
പ്രേമത്തിൽ നീ തീർത്ഥ പ്രണയരാഗം .
ഏകാന്തതയുടെ തടവറയിൽ ഞാൻ 
പേറുന്നുവിരഹത്തിൻ പ്രണയ ദുഃഖം .
അരികിലെത്താതെ കൊതിപ്പിച്ചു നീയും    
അകലങ്ങളിൽ മാറി പ്രാണസഖി .
നിന്നെയറിയുവനെന്നുള്ളിൽ ദാഹം ,
നിന്നിലെ ശ്വാസ,നിശ്വാസങ്ങളും .
ആത്മാവിൻ ജാലകമാണല്ലോകണ്ണുകൾ ,
ആത്മാവു പറയുന്നു കണ്ണീർ കഥ .
പ്രാണേശ്വരി നിൻ തുടുപ്പുകൾ ഞാനും  
അറിയുന്നെൻ ഹൃദയത്തിൻ താളത്തിലും .
വയ്യേയെനിക്കിനി നിന്നെ മറക്കുവാൻ 
വയ്യെന്റെയാത്മാവുമുള്ളകാലം .
നിന്നെപ്പുണർന്നും നിന്റ ചൂടേറ്റും ഞാൻ ,
നിന്നിലെ മാസ്മരഗന്ധത്തിൽ   !