കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആദരവായ്. Show all posts
Showing posts with label ആദരവായ്. Show all posts

Wednesday, 15 July 2015

ആദരവായ്

ആദരവായ് !
ഇല്ല ഞാനൊട്ടും വരുമെന്നറിഞ്ഞില്ല 
ടീ ജിയും,വർമ്മ,വിക്രം,മധു,ആഷിഷ്മാർ 
ചക്കരപ്പന്തലിൽ തേൻകുടിക്കാനല്ല 
ചങ്ങാതി സൌഹൃദമരക്കിട്ടുറപ്പിപ്പാൻ 
ആതിഥേയത്വം നൽകാനുമായില്ല 
അതിഥികളല്ലല്ലോ ഹൃദയബന്ധുക്കൾ 
സ്നേഹമാണല്ലിന്നൂഴിയിൽ സകലവും 
സ്നേഹതീരം തീർത്തു വാഷിയിലെത്തി
ആദരവായ് ഞങ്ങളോർക്കുന്നു നിങ്ങളെ 
അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധിവരുത്തിയ സ്നേഹവും !!