കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആദരാഞ്ജലി. Show all posts
Showing posts with label ആദരാഞ്ജലി. Show all posts

Wednesday, 25 June 2014

ആദരാഞ്ജലി

എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി .....,
അർപ്പിച്ചിടുമിന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ 
എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും ,
ആ കുടുംമ്പത്തിന്റെങ്ങംഗളെ ,
എങ്കിലും നേരുന്നു ആത്മശാന്തിക്കായ് 
ആയിരം രക്തഹാരത്തിന്റെ പൂമൊട്ടു !!