കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആദിവാസികൾ. Show all posts
Showing posts with label ആദിവാസികൾ. Show all posts

Friday, 23 January 2015

ആദിവാസികൾ

 മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടചൊല്ലി 
കോടികൾ തകർക്കുന്നു 
ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടുയെങ്കിൽ 
തീവ്രവാദയായി പോൽ    

പാർശ്വവല്ക്കരിച്ചതാണു  
പാവമീ ജനങ്ങളും 
പാടമെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചു 
ചേതനയും പോയല്ലോ  

ചൂഷണത്തിന്റിരകളായ 
ജനത്തിനെന്തു നീതി 
ആക്രമത്തിലായിപ്പോയാ-
തീവ്രവാദിയാകും 
ആശ്രയം കൊടുത്തിടേണ്ട 
സർക്കാരിന്നു തൂങ്ങി 
നിന്നിടുന്നഴിമതിയിൽ
പേര് കേട്ട് നാട്ടിൽ  
രോഗമല്ല ചൂഷിതർക്കു 
ആശ്രയങ്ങൾ നല്കു  
പദ്ധതികൾ കാട്ടി നിങ്ങൾ 
പങ്കു വെച്ചുടുന്നോ 

അഴിമതി മുങ്ങിനില്ക്കും 
മന്ത്രിമാരെതൊട്ടാൽ 
തീവ്രവാദിയായിടുന്ന-
തെങ്ങനെന്നു ചൊല്ലു 

രാഷ്ട്രിയക്കാർ കൊന്നിടും-
നിരപരാധിയെത്രെ 
മാവോയിസ്റ്റ് പേരുനല്കി 
ശിക്ഷ നൽകുമാരു ?

കോടികൾ ചിലവഴിച്ചി-
താരക്ക് വേണ്ടി വേട്ട 
മാവോയിസ്റ്റ് പേരുചൊല്ലി 
അഴിമതിയുമേറെ 

ചെറുക്കണം ജനങ്ങളെ 
ചെറുത്തു നമ്മപോകണം 
വറുത്തിടുന്ന കാറ്റിലും 
തിളച്ച രക്തമൂറ്റണം 

തോക്കിലൂടെയല്ല വേട്ട-
യാശയത്തിലായിടാം 
ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നല്കി 
കുടില് നിങ്ങൾ നൽകിടു 

ആദിവാസികൾക്ക്‌ വേണ്ടി 
കാടുകൾ മറന്നിടാം 
കാട്ടിലിവർ കൂരവെച്ചു 
ജീവിതം തുലച്ചിടും 

വേദനയാൽ നെഞ്ചകം-
കാർന്നിടുമ്പോളെന്തു  
മദ്യവും മയക്കിലൊക്കെ 
പെട്ടുപോകും ലോകരെ 

വിദ്യയില്ല വിത്തമില്ല 
മദ്യമുണ്ടു വേണ്ടത്ര 
സദ്യയില്ല സഭ്യമില്ല 
ചാകാരങ്ങളൊന്നുമേ