കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആധുനികത..!. Show all posts
Showing posts with label ആധുനികത..!. Show all posts

Tuesday, 20 January 2015

ആധുനികത..!

ഇന്നു,
ആധുനികതയുടെ   
തിളക്കത്തിൽ 
മറക്കുന്ന മൌനം ,
കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ 
മാളുകളിൽ 
രതി മൂർച്ചയാല്‍ 
നിരോധുകളുടെ 
രസതാളം ......    

ചുരുണ്ടു പോകുന്ന 
ജീവിതത്തിന്റെ 
ഭംഗി ഇവിടെ 
അവസാനിക്കുന്നു .....

അവിടെ 
ബലാത്സംഗം  
കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ 
അവകാശം ,
ഒരു ശബ്ദം ...
സ്റ്റൗവിൽ നിന്നുള്ള 
നിലവിളി ,
ഭക്ഷണപ്പുരയിൽ 
ഇടയ്ക്ക് ,
ആരോ നിർത്തിയ 
ഒരു മൗനം ....

സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും 
അവർ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത 
ഭക്ഷണം 
കോർപ്പറേറ്റുകൾ 
കണ്ടു ഭയക്കുന്ന ,

പഴകിയ കൈയ്യിൽ 
തിളയ്ക്കുന്ന പാനിയം 
നിന്നു വിറയ്ക്കുന്നു 
അവർ ,
അവർ .....
നിന്നു തുള്ളുന്നു .....!!