കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആരാണ്. Show all posts
Showing posts with label ആരാണ്. Show all posts

Friday, 11 July 2014

ആരാണ്

ആരാണ് ചൊല്ലിയതിക്കഥ പണ്ട് നമ്മോ -
ടാരോരൊ ചൊല്ലിയ കിനാക്കളല്ലമാത്രം !
നേരന്നു ചൊല്ലി ചരിത്രമന്നതൊക്കെ  
നേരല്ലപോലുമത് വിശ്വസിച്ചിന്നതെല്ലാം !