കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആരാരും തുണയില്ലാ. Show all posts
Showing posts with label ആരാരും തുണയില്ലാ. Show all posts

Tuesday, 13 December 2016

ആരാരും തുണയില്ലാ

ആരാരും തുണയില്ലാ കാലത്തമ്മ 
ഞങ്ങളെ കൂട്ടി നടന്നു ,
അന്യനാട്ടിൽ ചെന്നു കൊച്ചു പുരവാങ്ങി 
തേങ്ങലടക്കി കഴിഞ്ഞു ,
കാലത്തു കൂലിപ്പണിക്കമ്മ പോയാൽ
പട്ടിണിയാണു അന്തിവരെ ,
പള്ള വിശന്നെന്നാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും 
കപ്പക്കിഴങ്ങു പറിക്കും {ആരാരും]

കപ്പയും കാന്താരി ഉപ്പും കൂട്ടി 
വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടിരിക്കും ,
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പും മുടക്കി
ഞാൻ കൂലിപണിക്കു പോയി ,
ഒന്നേകാൽ രൂപയ്ക്കു അന്തിയോളം   
കല്ലും മണ്ണും ചുമന്ന കാലം 
ഇന്നു ചങ്കുപൊട്ടുമതോർത്താല്‍ നെഞ്ചിൽ 
നീറും വെള്ളിടിയാണേ  [2]
ദേവൻ തറപ്പിൽ