കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആശംസകൾ. Show all posts
Showing posts with label ആശംസകൾ. Show all posts

Friday, 11 July 2014

ആശംസകൾ

ആശംസകൾ മലയാളഫൌണ്ടേശനാശസ 
മധുരങ്ങൾ നല്കി നഗരത്തിൽ  ഭാഷയെ -
മധുരമാക്കീടുന്ന ഫൌണ്ടേശനാശംസ .
നിധിപോലെ കാക്കണം അമ്മമലയാളം 
മധുരമായ് നുണയാം മലയാളിക്കെന്നും