കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ആശംസകൾ !!. Show all posts
Showing posts with label ആശംസകൾ !!. Show all posts

Sunday, 11 October 2015

ആശംസകൾ !!

വർണ്ണഭംഗിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിടും
സ്വർണ്ണ ഖനിയാണ് ജീവിതം ,
അടര്ന്നു പോകാതെയിരുളുവീഴത്താതെ
ഒരുമയോടെന്നും നയിക്കണം ,
അറിഞ്ഞു ജീവിതം പിരിഞ്ഞിടാതെയും
അമര്ന്നു വാഴുവാനാശംസകൾ !!