കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഇതോ നീതി ??. Show all posts
Showing posts with label ഇതോ നീതി ??. Show all posts

Friday, 14 November 2014

ഇതോ നീതി ??
ഇതോ നീതി ??
------------
പിഴുതെറിയുക സാമുഹ്യ തിന്മകൾ 
പൊരുതി നേടുക നീതിന്യായങ്ങളും 

സത്യം ജയിക്കുവാൻ അടരാടണംനാം 
സത്യത്തിനായും അണിചേർന്നിടാം 

ഭീഷണി,ഗർജ്ജനം,വെല്ലുവിളിയൊക്കെ  
സൂക്ഷമായി നേരിടും നമ്മളിന്നു 

വഞ്ചിതരാകല്ലെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ 
തഞ്ചമായ് നേരിടൂ കാപാലികന്മാരെ 

നീതിലഭിച്ചിടും നേരം വരേക്കു നാം 
പോരാടും റോജികുടുംബത്തിനായ്!!