കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഇവിടെ ജീവിതം ..!!. Show all posts
Showing posts with label ഇവിടെ ജീവിതം ..!!. Show all posts

Friday, 20 November 2015

ഇവിടെ ജീവിതം ..!!

ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമോ ?
----------
ഇരവിലും പകലും യാത്രചെയ്യാന്‍ 
ഇനിയുള്ള കാലം സാധ്യമാമോ ?
ചുട്ടും കരിച്ചും പിണ്ഡങ്ങള്‍ തിന്നും 
നരഭോജികൾക്കും ചുടുകാടുകൾ 
ജാതിവർണ്ണങ്ങളിൽ വേലിയും തീർത്തു 
ജ്വാരവര്‍ഗ്ഗങ്ങൾ ഇണകൂടിപിണയും 
ഇരയാക്കിതലമുറയെ 
പിണമാക്കി മാറ്റിമ്പോ -
ളിനിയുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാമോ ?

ഉരുകുന്ന സൂര്യന്റെ 
വെയിലേറ്റു ഗ്രാമത്തിൽ 
തണലുള്ള മരവും 
മർമ്മരം മൂളുന്ന ഇലയുമില്ല ,
ഹരിതം വിതച്ചോരു പാടമില്ല 
തിരയടിച്ചെത്തും കടൽത്തീരമില്ല 
ദാഹനീരില്ലാതെ വരളുന്നു പുഴയും 
ആഞ്ഞാഞ്ഞുപെയ്യുമ്പോൾ മഴതടുക്കാൻ 
മാമലയും പർവ്വത ശിഖരമില്ല
കൂകിത്തിമർക്കും കുയിലിന്‍റെ നാദവും  
പാറിപറക്കും പനന്തത്തയും 
പച്ചയില്‍ വിരിയിട്ട പുഞ്ചയില്ല 
പച്ചില നിറഞ്ഞൊരു കാടുമില്ല 

വിത്തുകൾ പാകാൻ പാടങ്ങളും 
മൃത്യുവാകുന്നില്ലോ ജൈവക്കറി 
ഊഷരം ഭൂമിയിൽ ഉഷ്ണം നിറക്കുമ്പോൾ 
ഹരിതം വിതച്ച പുൽത്തകിടുമില്ല 
സൂര്യകിരണങ്ങൾ ചേതനയുമറ്റു 
ധാത്രിമാതാവോ മരണവക്രത്തിൽ  !

ഋതുക്കൾ വിരിഞ്ഞും 
വസന്തം പൊഴിഞ്ഞും 
മദമുള്ള പൂവായ് വിരിഞ്ഞീടുമോ  
ഇനിയുള്ള കാലം ഗ്രാമത്തുടുപ്പിൽ 
മാവിലെറിഞ്ഞും മാങ്ങകൾ വീഴ്ത്തീയും   
ബാല്യകാലീത്തിലേക്കേത്തീടുമോ 
പഴയ കാലത്തിന്റ ഗ്രാമത്തിമർപ്പിൽ  
ഇനിയുളള ജീവിതം യോഗ്യമാമോ ?
ദേവൻ തറപ്പിൽ