കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഈറന്‍ ഓര്‍മ്മ..!!. Show all posts
Showing posts with label ഈറന്‍ ഓര്‍മ്മ..!!. Show all posts

Tuesday, 20 January 2015

ഈറന്‍ ഓര്‍മ്മ..!!

ഈറന്‍ ഓര്‍മ്മ..!!
--------
പെയ്തൊഴിഞ്ഞ നൊമ്പരം 
ഈറന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍ മുങ്ങി 

മഞ്ഞിന്‍ പാളികളില്‍ തട്ടി 
മരവിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവര്‍

വിങ്ങലില്‍ മിഴിതുറന്നു 
വിറങ്ങലിച്ച മനസുമായി 

നീ മറയുന്നതും കാത്തു 
ഞാനൊരു ജീവച്ഛവമായി !!