കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉണരുക. Show all posts
Showing posts with label ഉണരുക. Show all posts

Friday, 17 July 2015

ഉണരുക

കർഷകർ നിങ്ങൾ 
ഉണരുക വേണം 
വയലുകൾ മണ്ണുകൾ 
മൂടി മരിക്കും ...

ഓരോ മണികൾ 
ചേർന്നു പെറുക്കൂ 
ഇല്ലേൽ നാടും ,
പട്ടിണിയാണേ ..!!