കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉണ്ണിക്കല്ല്യാണം. Show all posts
Showing posts with label ഉണ്ണിക്കല്ല്യാണം. Show all posts

Thursday, 25 June 2015

ഉണ്ണിക്കല്ല്യാണം

ഉണ്ണിക്കല്ല്യാണം (ദേവന്‍ തറപ്പില്‍ )
             ==============
അയലത്തെ വീട്ടിലേയക്കച്ചി വന്നപ്പോ-
ലുണ്ണി പിടിച്ചിട്ടറയിലിട്ടു ,
പൂക്കളും ,മൊട്ടും,ചുവടെയറുത്തവനാ-
മോദതത്തോടൊരു മാലകൊര്‍ത്ത് !
വേഗമവളെയിരുത്തിയിലയിലായ് കെ-
ട്ടിയ മാല ഗളത്തില്‍ ചാര്‍ത്തീ ,
നാണിച്ചിട്ടമ്മിണിക്കുട്ടന്‍ വികൃതി കണ്ട-
മ്പരപ്പോടെ പുറത്തു ചാടി !
കരിയും ,പുകയുമായമ്മയടുക്കളേല്‍
പണിയുമ്പോളുണ്ണിക്കു സങ്കടമാ ,
അമ്മയ്ക്കു കൂട്ടിനും, തീയൂതുവാനുമായ്-
അക്കയെയിന്നു ഞാന്‍ കെട്ടിയമ്മേ .."
കല്യാണമെന്നോയുറപ്പിച്ച പെണ്ണിന്‍റെ
കയ്യും പിടുച്ചുണ്ണി വന്ന നേരം ,
ഉണ്ണിക്കളിയല്‍പ്പം കാര്യമായ് പോയപ്പോ-
ളമ്മ കുപീതയായോടിയെത്തി !
മുട്ടേന്നു പോലും വിരിയാത്ത ചെക്കനും
പെണ്ണു കെട്ടാനും തിടുക്കമായോ ?
വേഗം പുറത്തുപോയ് വല്ലോം പഠിക്കുവാ-
നോതിക്കൊണ്ടൊന്നു കൊടുത്ത നേരം "
ശരവേഗമേറ്റവന്‍ പാഞ്ഞു പാര്‍ശത്തിലു-
മപ്പൊനോടായിട്ടു ഗദ്ഗതത്തില്‍ "
പണ്ടെന്‍റെയമ്മയേ കെട്ടിയ കാലത്തില-
ച്ചമ്മ,യെങ്ങാനും തല്ലിയോച്ചാ.......?
വാരിയെടുത്തയാള്‍ മുത്തം കൊടുത്തു കൊണ്ടു-
ണ്ണിയോടായിട്ടു ചൊല്ലി കാതില്‍ ,
അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതല്‍ നീയും
കല്യാണ പ്രായമായില്ല പൊന്നേ "
കണ്ണുനീര്‍ തൂകിത്തുടച്ചു കൊണ്ടുണ്ണിയും,
സന്ദേഹം ചങ്ങാതിമാരോടായി... "
പെണ്ണിനെ കൂടാതെ കെട്ടുവാനാകുമോ--
യെങ്കിലീ കുട്ടനോടോന്നു ചൊല്ലൂ ...?

Monday, 4 February 2013

ഉണ്ണിക്കല്ല്യാണം

അയലത്തെ വീട്ടിലേയക്കച്ചി വന്നപ്പോ-
ലുണ്ണി പിടിച്ചിട്ടറയിലിട്ടു ,
പൂക്കളും ,മൊട്ടും,ചുവടെയറുത്തവനാ-
മോദതത്തോടൊരു മാലകൊര്‍ത്ത് !
വേഗമവളെയിരുത്തിയിലയിലായ് കെ-
ട്ടിയ മാല ഗളത്തില്‍ ചാര്‍ത്തീ ,
നാണിച്ചിട്ടമ്മിണിക്കുട്ടന്‍ വികൃതി കണ്ട-
മ്പരപ്പോടെ പുറത്തു ചാടി !
കരിയും ,പുകയുമായമ്മയടുക്കളേല്‍
പണിയുമ്പോളുണ്ണിക്കു സങ്കടമാ ,
അമ്മയ്ക്കു കൂട്ടിനും, തീയൂതുവാനുമായ്-
അക്കയെയിന്നു ഞാന്‍ കെട്ടിയമ്മേ .."
കല്യാണമെന്നോയുറപ്പിച്ച പെണ്ണിന്‍റെ
കയ്യും പിടുച്ചുണ്ണി വന്ന നേരം ,
ഉണ്ണിക്കളിയല്‍പ്പം കാര്യമായ് പോയപ്പോ-
ളമ്മ കുപീതയായോടിയെത്തി !
മുട്ടേന്നു പോലും വിരിയാത്ത ചെക്കനും
പെണ്ണു കെട്ടാനും തിടുക്കമായോ ?
വേഗം പുറത്തുപോയ് വല്ലോം പഠിക്കുവാ-
നോതിക്കൊണ്ടൊന്നു കൊടുത്ത നേരം "
ശരവേഗമേറ്റവന്‍ പാഞ്ഞു പാര്‍ശത്തിലു-
മപ്പൊനോടായിട്ടു ഗദ്ഗതത്തില്‍ "
പണ്ടെന്‍റെയമ്മയേ കെട്ടിയ കാലത്തില-
ച്ചമ്മ,യെങ്ങാനും തല്ലിയോച്ചാ.......?
വാരിയെടുത്തയാള്‍ മുത്തം കൊടുത്തു കൊണ്ടു-
ണ്ണിയോടായിട്ടു ചൊല്ലി കാതില്‍ ,
അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതല്‍ നീയും
കല്യാണ പ്രായമായില്ല പൊന്നേ "
കണ്ണുനീര്‍ തൂകിത്തുടച്ചു കൊണ്ടുണ്ണിയും,
സന്ദേഹം ചങ്ങാതിമാരോടായി... "
പെണ്ണിനെ കൂടാതെ കെട്ടുവാനാകുമോ--
യെങ്കിലീ കുട്ടനോടോന്നു ചൊല്ലൂ ...?