കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉത്തരം. Show all posts
Showing posts with label ഉത്തരം. Show all posts

Tuesday, 21 April 2015

ഉത്തരം

ഞാൻ തന്നയുത്തരം തൃപ്ത്തരല്ലാത്തവ -
രാരേലുമുണ്ടേ കൈയ്യൊന്ന് പൊക്കണേ!

ഇന്നു ഞാൻ നന്ദി പറയുമക്കാസ്സേട്ടു..,
നിങ്ങലറിഞ്ഞെന്‍റെ കവിതയിൽ ചിലതും

പലരും വരാതേ,യിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും
പരിഭവിച്ചേ...,യെൻ മനസിനോടും ,

പിന്നിലേക്കൊന്നു ഞാൻ പോയി പലവട്ടം
വല്ലതുമാരോടും ചൊല്ലീപ്പോയോ..?

ചോദിച്ചുപോയ്‌ഞാൻ പലവട്ടം മിനിയോട് -
എന്തേ സഖാക്കൾ വരാത്തെതെന്നു...?

വല്ലകുറ്റങ്ങളൊയെന്നിൽ നിന്നുണ്ടായോ -
യെന്നും ഞാനേറേയും ശങ്കിച്ചുപോയ് !

നാട്ടിൽ പലരെല്ലാം പലവഴി പോയതിൽ
ഏറ്റം കുറഞ്ഞുപോയെന്നും മിനി ...

എങ്കിലും സാഹിത്യ സദ്യകഴിക്കുവാൻ
വന്നവരേ..,നിങ്ങൾക്കെൻ വന്ദനങ്ങൾ !!