കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉപ്പു കവിത. Show all posts
Showing posts with label ഉപ്പു കവിത. Show all posts

Tuesday, 26 January 2016

ഉപ്പു കവിത

ഒരു മിന്നലാട്ടത്തിൽ കുറിച്ചിട്ട വരികൾ 
ഒരു പൊൻ തൂവൽ തിളങ്ങുന്നുവല്ലോ ,
ഉപ്പിനെപ്പോലും പ്രണയിക്കുവാനായ് 
സപ്ത സ്വരങ്ങളിൽ ഉപ്പിട്ടു കവിതയും !