കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉമാദേവിക്കു മംഗളം !!. Show all posts
Showing posts with label ഉമാദേവിക്കു മംഗളം !!. Show all posts

Thursday, 11 December 2014

ഉമാദേവിക്കു മംഗളം !!

ഉമാദേവിക്കു മംഗളം !!
------------------!!
തത്വമസിയുടെ കുടുമ്പ -
കൂട്ടത്തിലുള്ളതാം ദേവി
മൂന്നര ദേശകം താണ്ടി
പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി-
നിൽപ്പൂ...........

കണ്ണും തിരുമി തിടുക്കം
ഞാനോ പടം നോക്കിയപ്പോ -
ക്കണ്ടു ഉമ,പ്രഭാദമ്പതി
പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടു നില്പതും ,

സന്തോഷത്തിൽ തിടുക്കം
 കുറിച്ചിട്ടു ചിലതൊക്കെ
മുഖപുസ്തകത്താളിലും
പൂർണ്ണേശ്വരി ഉമക്കായി ,

മുപ്പത്തി നാലിൻ പടിയിൽ
മുന്നേറും ഉമ,പ്രഭാകരൻ
ശതകങ്ങൾ താണ്ടാൻ ഞാനും
നേരുന്നു,മായുസ്സു,മപുസ്സ്യം

ആയിരം രക്തഹാരത്താൽ
ആശ്ലേഷം നൽകിടാം ഞാനും
ആമോദമായിട്ടെന്നെന്നും
ധീർഘസുമംഗലീ ദേവിനീ !!
------------------