കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉമ്മൻ!!. Show all posts
Showing posts with label ഉമ്മൻ!!. Show all posts

Friday, 19 December 2014

ഉമ്മൻ!!

ഉമ്മൻകള്ളനിന്നു നല്ലകാലം നാട്ടിൽ,
ഷാപ്പുകൾക്കു പൂരക്കാലം ,,,,,,
മന്ത്രിമാർക്കു പുട്ടടിക്കാൻ നാട്ടിൽ
കോപ്പു കൂട്ടും ഭരണക്കാരും ,,,,

ബാറു കൂട്ടിത്താറടിച്ചു കേരള ,
നാട്ടിലിന്നു കൂട്ടത്തല്ലു
കഴുത ജനങ്ങൾ വോട്ടുംനൽകി നാട്ടിൽ
പട്ടിണി മരണം മാത്രം നൽകും ....

മാഫിയകൾക്ക് നല്ല കാലം കേരള
നാട്ടിലിന്നു കോഴക്കാലം .....
മാണിക്കിന്നു ഭൂഷണകാലം തൊമ്മൻ
ചാണ്ടിക്കിന്നു ശുക്രൻവന്നേ