കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉറൂബിന്റെ ദുഃഖം. Show all posts
Showing posts with label ഉറൂബിന്റെ ദുഃഖം. Show all posts

Monday, 27 October 2014

ഉറൂബിന്റെ ദുഃഖം ,

കർണ്ണാടകം തൊട്ടു തെക്കോട്ട്‌ നോക്കിയാൽ
പെണ്ണാനടച്ചന്യ ഭാഷഘോഷിക്കയും
കർണ്ണാമൃതം ചൊല്ലും കേരള ഭാഷയെ
പിണ്ണാക്കിന് തുല്യമായിട്ട്  തള്ളിയും ...
പണ്ട് ഉറൂബിന്റെ ദുഃഖം ,

ഇന്ന് ...നമ്മുടെ ദുഃഖം !
കേരളം വിട്ടിട്ടു ഭാരതം ചുറ്റികിൽ
കഞ്ഞാനടക്കമോ ചൊല്ലുന്നു മലയാളം
കർണ്ണാമൃതം ചൊല്ലും മലയാള ഭാഷയെ
പിണ്ണാക്കിനു തുല്യം തള്ളുന്നു കേരളം 
ദേവൻ തറപ്പിൽ