കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഉൾക്കാഴ്ച. Show all posts
Showing posts with label ഉൾക്കാഴ്ച. Show all posts

Thursday, 29 January 2015

ഉൾക്കാഴ്ച


ഉൾക്കാഴ്ച !!
---------
ഉൾക്കാഴ്ചയില്‍ തെളിയുന്നതെന്തും ഉണ്മയിലുള്ളതെന്നും ചൊല്ലിടും , വന്യമാം ലോകത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച്ച തന്നെ മാനവന്നമൃതം 
ബാഹ്യസൗന്ദര്യം ദർശിക്കും കണ്ണുകള്‍ കാണുകില്ലന്തരാത്മാവിന്‍റെ നോവും തെളിമയിൽ കാണണമെങ്കിൽ കാഴ്ച അന്ധനെപ്പോലെ നാം കണ്ണടച്ചീടണം ,
ബാഹ്യനേത്രങ്ങളിൽ കാണുവാനാ- യേകാഗ്രതയിൽ നാമെത്തീടുകിൽ മിഴിയും മനവും തുറക്കണം നിത്യം ഉപബോധ മനസ്സു കണ്ടീടുമെല്ലാം
കാണുന്നതൊക്കെ സത്യമല്ലെന്നതു കാണുന്നുമെന്നും മിഴികള്‍നേരില്‍ ദർശിച്ചിടുന്ന നേർക്കാഴ്ചയൊക്കെ- സ്പർശിച്ചിടേണം മനക്കണ്ണില്‍ നാം !!