കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എം ടി വാസുദേവൻ. Show all posts
Showing posts with label എം ടി വാസുദേവൻ. Show all posts

Tuesday, 15 July 2014

എം ടി വാസുദേവൻ

എം ടി വാസുദേവൻ 
------14/07/14.
തീഷ്ണമാമക്ഷരം ഗർഭം ധരിപ്പിച്ചു 
തീയിൽ കുരുപ്പിച്ചു കഥകളും നീ 
സാഹിത്യലോകത്തിൻ വരമായി നീ 
സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ പെറ്റു കൂട്ടി 
മലയാള സാഹിത്യമുന്മ നൽകി 
മധുരവും നൽകി മലയാളത്തിൻ 
നന്മകൾ വിരിയിക്കും സൂര്യതേജസ്സായ് 
ധന്യമായെന്നും നിറഞ്ഞു നിൽപ്പൂ !
നേരുന്നോരായിരം ജന്മദിനാശംസ -
നേരും ഞാനായുസു ,മപുസ്സിനായും