കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എകാദശി ..!. Show all posts
Showing posts with label എകാദശി ..!. Show all posts

Tuesday, 7 October 2014

എകാദശി ..!

നോവിന്റെ തീരത്തേ ജാലകമാണല്ലോ 
പ്രണയത്തിൻ നോവിന്റെ മഞ്ഞു തുള്ളി 
എകാദശികളിൽ നോമ്പു നോറ്റും നമ്മൾ 
പ്രണയത്തിൻ വർണ്ണം വിടർത്തിടുന്നോ ?