കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എത്ര സുന്ദരം. Show all posts
Showing posts with label എത്ര സുന്ദരം. Show all posts

Wednesday, 11 June 2014

എത്ര സുന്ദരം

എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം ഗോവ മലയാളി ,
എന്നുമെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങും മലയാളി 
എത്ര സുന്ദര മെത്ര സുന്ദരമെന്റെ മലയാളം ,
എന്നുമെന്റെ ശ്വാസമാണ്  എന്റെ മലയാളം!