കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എന്തിനു നീ. Show all posts
Showing posts with label എന്തിനു നീ. Show all posts

Friday, 10 October 2014

എന്തിനു നീ

എന്തിനാണെപ്പോഴും വിങ്ങുന്നു നിന്‍ മനം , എന്തിനാണെപ്പോഴും തേങ്ങി വിളിക്കുന്നു ! എന്തിനാണെപ്പോഴും , ചീന്തിത്തെറിക്കുന്നു ! ചിന്തകള്‍ വേലിയില്‍ കെട്ടിയിട്ടെപ്പോഴും , ഭൂതകാലത്തിനെ ചങ്ങലക്കിട്ടെക്കു !!!