കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എന്തേ നീ....?. Show all posts
Showing posts with label എന്തേ നീ....?. Show all posts

Monday, 1 September 2014

എന്തേ നീ....?

എന്തേ നീയോടിമറഞ്ഞതെന്തേ 
ചന്ദ്രനിലാവിന്റെ ചന്തമല്ലോ ?
മഞ്ഞിൾകുളിച്ചുചേമ്പിലകൾപോലെ 
വെള്ളിക്കണംപോൽ തുടുത്തുവോ നീ