കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label എല്ലാരും ചൊല്ലാണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലാണ്. Show all posts
Showing posts with label എല്ലാരും ചൊല്ലാണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലാണ്. Show all posts

Tuesday, 24 December 2013

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ !

ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ !
-------""""""""""-------
എല്ലാരും ചൊല്ലാണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലാണ് 
പുതു വത്സരം വന്നൂന്നു ,,,,,,,,,,,,,,നാളെ ,
ക്രിസ്ത്തുമസ് വന്നുവല്ലോ ,,,,സ്നേഹത്തിൻ 
നാഥൻ പിറന്നാളാന്നൂ  !!!

ശാന്തിയും വേണം സമാധാനവുംവേണം ,
ശാന്തത കൈവെടിയല്ലേ ,,,,,,,,,,,,,,,നമ്മൾ ,
സാഹോദര്യം മറക്കല്ലേ ,,,,എന്നും ,
സന്മനംകാട്ടീടണേ !!!

പകയാരും വെക്കല്ലേ പലതൊന്നുംപറയല്ലേ ,
പതിവായി കണ്ടീടേണം ,,,,,,,,,,,,,രാപകൾ ,
സ്നേഹം വിതച്ചീടേണം ,മാനവർ 
ഒന്നായി ചേർന്നീടണം !!!

എല്ലാർക്കും ചൊല്ലാണ് ആശംസ ചൊല്ലാണ് ,
പുതുവലത്സരാശംസയും ,,,,,,,,,,,,,,,നേരുന്നു 
സ്നേഹത്തിൻ സമ്മാനവും ,എന്റേ ,
ക്രിസ്തുമസ്സ് ആശംസകൾ ,എന്നെന്നും 
ക്രിസ്തുമസ്സ് ആശംസകൾ !!!
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!!
----------------