കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഏ ട്ടി എം..!!. Show all posts
Showing posts with label ഏ ട്ടി എം..!!. Show all posts

Wednesday, 17 December 2014

ഏ ട്ടി എം..!!


ഏ ട്ടി എം കാഡിലും തട്ടി 
മക്കൾ ഏഴെട്ടു ജന്മം കളഞ്ഞു 
ഏഴു ജന്മങ്ങളും തീർന്നാൽ 
ഇവർക്കമ്മതൻ സ്നേഹം ലഭിക്കോ .........

പണമെന്ന പിണ്ഡം 
വിഴുങ്ങി ...അത് ,
പതിരെന്നു കാണാത്ത മക്കൾ ...
അരുതെന്ന് പറയില്ല ലോകം 
അവര്ക്കതിലുണ്ട് 
പതിരിന്റെ പതിരും .....??