കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒടുവിൽ. Show all posts
Showing posts with label ഒടുവിൽ. Show all posts

Wednesday, 5 November 2014

ഒടുവിൽ

നിനക്കായ് രണ്ടുവരി പ്രിയെ 
എഴുതിയത് പതിനാലു 
എഴുതാനിരുന്നത് നിനക്ക്
എഴുതിയപ്പോളവർക്ക് 
പറയാൻ തുടങ്ങിതു നിന്നെ 
പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്കു  
നിർത്താൻ കൊതിച്ചു നിന്നില്ല 
ഒടുവിൽ പേനകളഞ്ഞു !!