കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒട്ടും വൃഥാ. Show all posts
Showing posts with label ഒട്ടും വൃഥാ. Show all posts

Wednesday, 21 October 2015

ഒട്ടും വൃഥാ

ഒട്ടും വൃഥാ !!
ഒറ്റപ്പെടലിന്‍റെ നൊമ്പരത്തില്‍ 
ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു തീനാമ്പുകള്‍ 
ഒട്ടും വൃഥാവായിമാറിടാതെ 
മുറ്റും നയനങ്ങളൊപ്പിടട്ടെ  !!