കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒത്തു പിടിച്ചോളിൻ. Show all posts
Showing posts with label ഒത്തു പിടിച്ചോളിൻ. Show all posts

Saturday, 7 February 2015

ഒത്തു പിടിച്ചോളിൻ

ഒത്തു പിടിച്ചോളിൻ ,...നമ്മൾ ,
ഒന്നായ് ചേർന്നോളിൽ ...
ഒത്തിരി ഒത്തിരിക്കാര്യം നേടാം ,
ഒരുമിച്ചു നിന്നോളിൽ ....(ഒത്തു)

ഐശ്യര്യത്തിൻ പൊന്നോണത്തിൽ 
ആടിത്തിമർത്തോളിൻ ,..
ഐക്യമായിട്ടെന്നും ,നിങ്ങൾ ,
ഒന്നായ് ചേർന്നോളിൽ ....(ഒത്തു)

മാനത്തോളം വലൂതാവാൻ 
മഴവില്ലായി വിരിഞ്ഞൊളിൽ 
ഇത്തിരി പൂത്തിരി കത്തിച്ചെന്നും 
ഒത്തിരിയോണം ഉണ്ടോളിൻ ....(ഒത്തു)

മഞ്ഞക്കിളിയും ഓണത്തുംബീം ,
പാറിനടന്നോട്ടെ ,..
അക്കരയിക്കരയെല്ലാം നോക്കി ,
കണ്ടു പഠിച്ചോട്ടെ ,..അവർ ....(ഒത്തു)

മാനവരെല്ലാം നാമൊന്നായ് ,
മാധവസേവയിൽ ചേർന്നോളിൽ ,
ഒത്തിരിയൊത്തിരിയോർമ്മ പുതുക്കാൻ ,
ഒന്നായ് ചേർന്നോളിൽ .....നമ്മൾ (ഒത്തു)
10/ 11/ 2014,