കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒരു തുള്ളിനീരിനായ്. Show all posts
Showing posts with label ഒരു തുള്ളിനീരിനായ്. Show all posts

Friday, 1 April 2016

ഒരു തുള്ളിനീരിനായ്...

ഒരു തുള്ളിനീരിനായ് ....!
നീരാടിനല്ലൊരു വെളുത്തമുണ്ട്  -
തോരുവാനിട്ടപോൽ പൂക്കൾപാടം  
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഹിമകിങ്കര  
പണിതുയർത്തിപ്പരശ്ശതം മന്ദിരം 
കറുത്തിരമ്പിപ്പുകതുപ്പിമേഘം  
ചെറുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭൂമി

ഹിമകണങ്ങൾ മറഞ്ഞു   
മലകളൊക്കെ നിരത്തി   
പൊൻമണിക്കതിർ വിളയും പാടം 
വിണ്ടുകീറിപ്പാറപോൽ  

വരുതിയിലാക്കിയ ഭൂമിദേവി
ഉടലുപൊട്ടി വരണ്ടുപോയ് 
മണലും ഊറ്റിയുടഞ്ഞ ദേഹം  
മലിനമായ ജലാശം 
മരണമണികൾ മുഴക്കിമണ്ണും
പുഴകളൊക്കെ വടുക്കളായ് 
ധരണിയെന്നൊരു പേരുമാത്രം 
നമ്മൾ മാനവരുള്ളിലും 

ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചുടുകാട്ടിൽ  
വറ്റിവരളും പൈപ്പിലും 
തുള്ളിനീരിനായ്  നാളെ 
ആയുധങ്ങളെടുത്തിടും 
പാരിലായുധങ്ങളെടുത്തിടും 
[ ദേവൻ തറപ്പിൽ ]

------------------------------------------
വെള്ളം വില്ക്കുന്ന കമ്പനി =142 ,
ദിനം പ്രതി വില്‍ക്കുന്നത് 75 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം 
കേരളം കുടിക്കുന്ന കുപ്പി വെള്ളം 7 , കോടി രൂപയുടെ 
40 ലക്ഷം വെള്ളം പ്രതി ദിനം വിലക്കുന്നു 
വില ആറു കോടിയിൽ  കൂടുതൽ ഇതിനു 
പുറമേ 2 ലക്ഷം ജാറുകളിൽ വേറെ 
കേരളത്തിലെ വെള്ളം ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ 
ഊറ്റുന്നു . നമ്മുടെ ഭരണ വർഗ്ഗം കണ്ടില്ലെന്നു 
നടിക്കുന്ന കാഴ്ച അസഹിനിയം .....?
-------------