കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒരു നൂറു തൈനടാം. Show all posts
Showing posts with label ഒരു നൂറു തൈനടാം. Show all posts

Tuesday, 19 July 2016

ഒരു നൂറു തൈനടാം

ഒരു നൂറു തൈനടാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി 
ഒരു നൂറു തൈനടാം പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി 
ഒരു നൂറു തൈനടാം നാളേയ്ക്ക് വേണ്ടി 
ഒരു നൂറു തൈനടാം പൃഥ്വിയ്ക്ക് വേണ്ടി