കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒറ്റ ഞെട്ടിൽ. Show all posts
Showing posts with label ഒറ്റ ഞെട്ടിൽ. Show all posts

Tuesday, 19 August 2014

ഒറ്റ ഞെട്ടിൽ

ഒറ്റ ഞെട്ടിൽ വിടർന്നതോ രണ്ടില ,
ഒറ്റക്കൊമ്പിൽ പിരിഞ്ഞതോ ശാഖ 
മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്വേറിട്ടുപോകാതെ  
മരതകമായ് നുണയണം മധുരം !