കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓ എൻ വി !!. Show all posts
Showing posts with label ഓ എൻ വി !!. Show all posts

Thursday, 21 August 2014

ഓ എൻ വി !!

ഓ എൻ വി !!
-------
നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചി"ട്ടോയെൻവി"ചൊല്ലി 
അമ്മ മലയാളമൊന്നാമതാക്കണം 
ശ്രേഷ്ഠഭാഷപദവിയും സർവ്വകലാശാലയും 
ഒന്നും മറക്കുന്നതില്ലിന്നു ഞാൻ 
ഒന്നാമതായി പഠിക്കണം മലയാളം 
ഒന്നാം ഭാഷയുമാക്കിടേണം  !!
( ദേവൻ തറപ്പിൽ )21/08/14,