കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓട്ടം തുള്ളല്‍ /ക്ഷൗരം ഭേദം/gurudevan. Show all posts
Showing posts with label ഓട്ടം തുള്ളല്‍ /ക്ഷൗരം ഭേദം/gurudevan. Show all posts

Tuesday, 13 January 2015

ഓട്ടം തുള്ളല്‍ /ക്ഷൗരം ഭേദം/gurudevn

ഓട്ടം തുള്ളല്‍ /ക്ഷൗരം ഭേദം !
==========
നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ                  
നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ

എന്നലിനിയൊരു ഗുരുവരുളിക്കഥ
ചൊല്ലാം മനസ്സിത്തോന്നിയപോലെ
വല്ലൊരു പിശകും വന്നിട്ടുണ്ടേൽ
തുള്ളൽ കഥയിൽ ചുക്കുമതില്ലേ  ...!
(നാരായണ )
നാണക്കേടിൻ കഥയാണിവിടെ
ചൊല്ലാം നമ്മുടെ കേരളനാടിന്‍
നാരായണഗുരു ജന്മമെടുത്തൊരു
കേരള നാടിൻ കഥയൊ കഷ്ട.....
(നാരായണ )

അധ;കൃതജനത വസിക്കും നാട്ടില്‍
അടിമത്വത്തിന്‍ ചങ്ങല കണ്ടു
ദുരിതം മാറ്റാന്‍ പോരിനിറങ്ങിയ
നാരായണഗുരുദേവന്‍ ജയജയ ...
(നാരായണ )

മറുതേം മാടനെ പൂജകൾ ചെയ്തും
കള്ളും കോഴീ, ബലികൾ കഴിച്ചും
ജന്മിക്കുടിലിൽ അടിയാന്മാരായ്
കാലക്ഷേപം നടത്തിയ കാലം
നാരായണഗുരു മുങ്ങിയെടുത്തൊരു
ശിലയൊരു ശിവനായ്പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി
നാരായണ ജയജയ

ഈഴവനിവിടെ പ്രതിഷ്ടാകർമ്മം
ചെയ്യാന്‍ ശാസ്ത്രവുമേതെന്നുംചിലര്‍
ചോദിച്ചവരോടെല്ലാം സ്വാമികൾ
നമ്മുടെ ശിവനാണല്ലോ ജയജയ ....
(നാരായണ )

വാചാര്‍ത്ഥത്തിന്‍ ശബ്ദം കേട്ടു -
ലക്ഷ്യാര്‍ത്ഥത്തിന്‍ പൊരുളറിയാതെ
മൌനികളായ ബ്രാഹ്മണര്‍ നിലയില്‍
കേരള നാടും നാരായണ ജയ ....
(നാരായണ )

പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞൊരുനേരം സ്വാമികൾ
വിദ്യകള്‍ വേഗം നേടാനോതി
പലമതമുള്ലൊരു നാടാണല്ലോ
പലമതസാരവുമൊന്നാണല്ലോ
മതവും ജാതികള്‍ തമ്മിൽ തല്ലി
കലഹം വേണ്ടന്നരുളി ഗുരുജയ
(നാരായണ )
മതമേതെന്നതു നോക്കുക വേണ്ട
മനുഷ്യർ നന്നായാൽ മതിയെന്നും
മദ്യമതെന്നൊരു വിഷപാനീയം
ഉണ്ടാക്കരുത്,കൊടുക്കരുതെന്നും
ചൊല്ലിയ ഗുരുവിന്‍ നാട്ടിലുമെങ്ങും
ഷാപ്പുകൾ സുലഭം നാരായണജയ
( നാരായണ.)

ചെത്തും നിറുത്തി വരുന്ന ജനത്തി -
ന്നോരോ നാണയം നല്കാമെന്നും
ചെത്തണ കത്തികൾ  നാലായ്കീറി
ക്ഷൗരംചെയ്യുകിലിതിലും മാന്യം
എഭ്യന്മാരുടെ വങ്കത്തരവും
കേട്ടുനടക്കരുതെന്നും ഗുരുജയ ..
(.നാരായണ )

സന്യാസികളോ ധനവാന്മാരുടെ
സഭയിൽ പോകരുതെന്നും സാമികള്‍
വിദ്യാഭ്യാസം പടിപടി പകരാന്‍
നാട്ടില്‍ സ്ക്കൂളുകൾ നിറയെവേണം
വീടുകളിൽ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്കും
ഉപദേശങ്ങൾ നൽകീ ജയജയ ...
( നാരായണ )

തെങ്ങുകൾ ചെത്തുന്നോർകൾ വന്നാൽ
കള്ളിൻ മണവും നാറ്റവുമേറും
കള്ളുകുടിച്ചു വഴക്കുണ്ടാക്കി
തുള്ളൽ നടത്തും മാനവർവേണ്ട
മദ്യം വേണ്ടന്നരുളിയ ഗുരുവിനെ
മദ്യക്കാർക്കും വിൽക്കുന്നയ്യോ  !
( നാരായണ )

യോഗത്തലവർ യോഗ്യതയോടെ
യോജിച്ചിട്ടു നയിക്കാനും ജയ
മണ്ടൻ ചെയ്തികൾ മണ്ടിനടത്തി കുണ്ടും കുഴിയില്‍ വീഴരുതെന്നും
ജാതിമതത്തിന്‍ വേര്‍തിരിവാക്കി
നാട്ടില്‍ കലഹം  വേണ്ടെന്നുംഗുരു
( നാരായണ )
----------------------------------------------
സമ്പന്നര്‍തന്‍ പിച്ചകൾ വാങ്ങി
കനിവിൻ കണികയതൽപ്പവുമില്ല
ദിവസം പലതും കഴിയുന്തോറും
ധനവാന്മാരായ് മേവുന്നിവരും..
നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ
നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ  ...

വിശകലനം ,,,
ജനകിയ സദസിൽ കഥ അവതരിപ്പിക്കാനും
ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവ്റെയുംകാരുണ്യത്താൽ
തുള്ളൽ കഥയവതരിപ്പിക്കാൻ
ഒരു വേദി ലഭിച്ചതിൽ തിരുവിതാംകൂര്‍ വാഴും
മഹാദേവനായ പ്രമാണിക്കു രസിക്കുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ........
ദേവൻ തറപ്പിൽ 13/01/2015,