കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓണം വന്നേ !. Show all posts
Showing posts with label ഓണം വന്നേ !. Show all posts

Wednesday, 6 May 2015

ഓണം വന്നേ !


ഓണം വന്നേ !!
-------------
ചന്തക്കു പോകണം ചെമ്പകം വാങ്ങണ -
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചന്തക്കുപോയില്ല കുത്താരി വാങ്ങീല്ല
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

പൂക്കൾ പറിക്കേണം വഴേല വെട്ടേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

പൂക്കൾ പറിച്ചില്ല്യ വാഴേലവെട്ടീല്ല്യ
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ഊഞ്ഞാലുകെട്ടേണം ഗോലികളിക്കേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ഊഞ്ഞാലു കെട്ടീല്ല്യ ഗോലികളിക്കേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചക്കാമുറിക്കേണം നേന്ത്രക്കാ വാങ്ങേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചക്കമുറിച്ചില്ല്യ നേന്ത്രക്ക വാങ്ങീല്ല്യ
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ഓലപ്പന്തു വേണം ഓലക്കുടേം വേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചക്കാപഴുത്തില്ല നേന്ത്രക്ക കിട്ടീല്ല
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചക്ക വറുക്കേണം പായസം വെക്കേണം
മെന്നെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ചക്കയുമില്ല ചുളയുമില്ലോണത്തിൽ
എന്തെന്റെ മാവേലി ഓണം വന്നേ !

ദേവൻ തറപ്പിൽ !!