കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓണമറിയാത്തവർ..?. Show all posts
Showing posts with label ഓണമറിയാത്തവർ..?. Show all posts

Saturday, 29 August 2015

ഓണമറിയാത്തവർ..?

ഓണമറിയാത്തവർ..?
-----
ഓണമുണ്ടിട്ടുറങ്ങും നാം 
ഓർക്കണമിന്നിവരെയും ,
ഓണമുണ്ണാത്തവരേറേയും 
പാവങ്ങളുണ്ടി നാട്ടില്‍ 
കാണും വിറ്റിട്ടും നമ്മള്‍ 
ഓണമുണ്ണുമ്പോളോര്‍ക്കണം  
വീഥിയിലുണ്ടായിരങ്ങൾ 
പട്ടിണിയെന്നോർക്കണം !
ഓണമുണ്ടെത്ര കാശും നാം 
തുലയ്ക്കും നാളിലെന്നും 
ഓർക്കണം സ്നേഹിതന്മാരേ 
പട്ടിണിപ്പാവമേറെയും !!