കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓപ്പോൾ വരാത്തതന്തേ. Show all posts
Showing posts with label ഓപ്പോൾ വരാത്തതന്തേ. Show all posts

Monday, 25 July 2016

ഓപ്പോൾ വരാത്തതന്തേ

ഓപ്പോൾ വരാത്തതന്തേ .... -------------- ഓപ്പോൾ വരാത്തതെന്തേ , ഇന്നമ്മേ ഒത്തിരി നേരായിട്ടും ....... നേരം ഇരുട്ടിയേറെ ,ഓപ്പോൾക്കു പേടിയാവില്ലേ അമ്മേ .....[ ഓപ്പോൾ] ഞാറ്റുപണിക്ക് പോയാല്‍ ,ഓപ്പോൾ എത്താനും വൈകുമുണ്ണി ....... പാതി പൊതിച്ചോറുമായ് ,ഉണ്ണിക്ക് ഓപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാകും .....[ഓപ്പോൾ] ഓപ്പോൾ വരും നേരായാൽ ,ഉണ്ണിക്കു ഏറെ വിശപ്പാണല്ലോ ....... ഇച്ചിരി വൈകിയാലോ ,ഉണ്ണി ഓടിനടക്കും വീട്ടിൽ .....[ഓപ്പോൾ] തോടും വയലും താണ്ടി ,ഓപ്പോൾ ഒറ്റക്കു വന്നിടുമ്പോൾ ....... അമ്മേടെ നെഞ്ചിൽ ഇടി ,കേൾക്കാം ഓപ്പോൾ വരുന്നവരേ.......[ഓപ്പോൾ] നേരം ഏറെ കഴിഞ്ഞും ,ഓപ്പോളെ കാണാഞ്ഞ നേരമപ്പോൾ ...... മണ്ണെണ്ണ നാളവുമായ് ,അമ്മയോ മുറ്റത്തു നിക്ക്യേണുണ്ടേ .......[ഓപ്പോൾ] പന്തം കൊളുത്തി ഏറെ ,നാട്ടാരും വീട്ടിൽ വരേണുണ്ടമ്മേ ..... നാലഞ്ചു പേരുകൂടി ,ഓപ്പോളേ തോളിലേറ്റി വരുന്നു ......[ഓപ്പോൾ] മുങ്ങി കുളിച്ചു ചോരേൽ ,ഓപ്പോൾ പൊട്ടി കരയുണുണ്ടോ....... ഓപ്പോടെ കണ്ണീർ കണ്ടാൽ ,ഉണ്ണീടെ ചങ്കു കലങ്ങീടും .....[ഓപ്പോൾ] ഓപ്പോളേ കണ്ടപ്പഴേ ..... അമ്മടെ ബോധം മറഞ്ഞു പോയി ...... ഒച്ചയും താഴ്ത്തി ചിലർ , അമ്മേട കാതില്‍ പറയണന്തോ.......[ഓപ്പോൾ] നാലഞ്ചു പേരു ചേർന്നു ,ഓപ്പോളേ ആക്രമിച്ചിട്ടു പോയി ....... ഒന്നും അറിയാതുണ്ണി, ,ഓപ്പോടെ കണ്ണീർ തുടച്ചിരുന്നു .......[ഓപ്പോൾ ] ദേവൻ തറപ്പിൽ