കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓമനേ !. Show all posts
Showing posts with label ഓമനേ !. Show all posts

Wednesday, 8 October 2014

ഓമനേ !

ഞാനെന്തു നിന്നെ വിളിക്കും ഓമനേ 
ഞാനെന്നു നിന്നെ കാണും ഓമനേ 
ഞാനെന്നു നിന്നെ അറിയും ഓമനേ 
ഞാനെന്നു നിന്നെ പുണരും ഓമനേ