കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓമനേ മാളൂ !!. Show all posts
Showing posts with label ഓമനേ മാളൂ !!. Show all posts

Wednesday, 15 October 2014

ഓമനേ മാളൂ !!

ഓമനേ മാളൂ !!
യാമങ്ങളുതിരുമ്പോൾ തീർഥങ്ങളാകുന്നു 
മാളു നിൻ മിഴികളിൽ നിർവൃതിയോ .
പാതിര പൂക്കളിൽ പുളയുന്നു മിന്നലും  
ഇടിനാദം പോലേ തെളിയുന്നു പിണറും .
നയനങ്ങളിൽ പൂക്കും നിന്നിലെ കവിത 
സ്വാന്തനമാം തേരിൻ മുദ്രപുഷ്പം .
ഹൃദയത്തിലഗ്നിയായ് പടരണം വിദ്യയി -
ലധിവേഗം കടവുകൾ താണ്ടിടേണം .
ഓമനേ ബാല്യംലഭിക്കുന്നതൊന്നല്ലോ 
നേടണം പവിഴവും മുത്തുമൊക്കെ .
സൌരഭ്യം ജീവിത വീഥിയിൽ വിടരട്ടെ 
സൌഭാഗ്യ രത്നം തീർത്ഥമായിടേണം 
മൊഴിയണമഴകിൻ  കനലുകളാകട്ടെ 
മാളു നീൻ നാമം പാരില്ലെസിക്കടണം!!   
ദേവൻ തറപ്പിൽ,.16/ 10/ 14,