കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓര്‍മ്മകള്‍. Show all posts
Showing posts with label ഓര്‍മ്മകള്‍. Show all posts

Friday, 8 January 2016

ഓര്‍മ്മകള്‍

ഓര്‍മ്മകള്‍ തേങ്ങുന്ന രാവിലിന്നു 
ഓര്‍മ്മിക്കുവാനൊരു പത്രവാര്‍ത്ത
മോഹങ്ങളോക്കെയും തീരമുഖത്തു
മോഹക്കുവാനായ് വിധിക്കുകയോ ?

Saturday, 19 December 2015

ഓര്‍മ്മകള്‍

ഓര്‍മ്മകള്‍ ബിന്ദുവായ്‌തിളങ്ങും 
ഞെരിപ്പോടായ് മന;കോണില്‍ 
എരിയുമതോര്‍മ്മ പൂക്കളായ്
ചൊരിയുമഗ്നിതന്‍ തീമഴയില്‍.,!