കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍. Show all posts
Showing posts with label ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍. Show all posts

Friday, 24 April 2015

ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍

സകലവും സിമന്റിൽ 
പുതയ്ക്കും കാലം ,
വിധൂരമല്ലല്ലേയെൻ 
ചങ്ങാതികൾ ,

ആര്ക്കും തടുക്കുവാനാ -
വാതെ നാട്ടിലേ  ,
മരവും,പച്ചിലക്കുന്നു -
കളൊക്കെയും .

വിസ്മൃതി പൂണ്ടിന്നു 
വിസ്മരിക്കുന്നു 
മറവിയെന്നപോലോര്‍ -
മ്മയാകുംനാളെ ?   

നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത മനമാണ് 
നമ്മളിൽ 
കിട്ടാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
സൌധങ്ങളിൽ ,

വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരില്ലിന്നു 
മാനവര്ക്കി -
ഷ്ടത്തിലുള്ളതോ സ്വപ്ന 

സൗധങ്ങൾ !!