കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓസ്ക്കാർ !!. Show all posts
Showing posts with label ഓസ്ക്കാർ !!. Show all posts

Saturday, 4 October 2014

ഓസ്ക്കാർ,,!

കടലും കടന്നു നീ വാങ്ങിയോസ്ക്കാർ     
കരളായ കേരളം നെഞ്ചിലേറ്റി 
രുചിയുടെ അഴകു പടര്ത്തിപെണ്ണു 
കേരളപ്പെരുമ പടർത്തിയെങ്ങും