കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓർമ്മകൾ മേയും. Show all posts
Showing posts with label ഓർമ്മകൾ മേയും. Show all posts

Tuesday, 13 December 2016

ഓർമ്മകൾ മേയും

പണ്ട് നാമെന്നും ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ച
നാടൻ വരികളിന്നോർമ്മ തിങ്ങും
ചേലൊത്ത പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ മുറ്റി -
ഗ്രാമത്തിൻ ഭംഗിയുണർന്നിരുന്നു
ഓർമ്മകൾ മേയും ഗ്രഹാതുര തീരത്ത്‌
കൂടെ നീ വന്നല്ലോ സഞ്ചരിക്കാൻ ....!!