കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓർമ്മതൻ. Show all posts
Showing posts with label ഓർമ്മതൻ. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

ഓർമ്മതൻ

ഓർമ്മതുടിക്കുന്ന നാളുകളിൽ 
ഓർമ്മതന്നോളം വിരിഞ്ഞിടട്ടെ 
നിറയട്ടെ നിറകുടമായിയെന്നും  
സ്നേഹത്തിൻ പൂക്കളെന്നും !!