കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഓർമ്മയിൽ. Show all posts
Showing posts with label ഓർമ്മയിൽ. Show all posts

Thursday, 21 May 2015

ഓർമ്മയിൽ

ഒർമ്മയിലിന്നെവരെക്കു ഞാനും
ഓമനിച്ചില്ലല്ലോ ജന്മ നാളും
ഒര്ത്തെടുത്തല്ലോ പ്രിയരേ നിങ്ങൾ -
ക്കോർമ്മിക്കുവാൻ ഞാനെന്തു നൽകും
കുത്തിക്കുറിക്കുവാനായതില്ല
കുത്തിപ്പിരിഞ്ഞു നെറ്റിന്നലെ
നന്മകൾ നേരട്ടെ പുണ്യമീ നാളിൽ
നന്മകളെന്നെന്നും വന്നിടുവാൻ !!