കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കങ്കാണം. Show all posts
Showing posts with label കങ്കാണം. Show all posts

Sunday, 31 August 2014

കങ്കാണം

കങ്കാണം       കങ്കണവേ 
കമ്പര    മാല      പോയി 
മാല    മുറിഞ്ഞു     താഴേ 
വീണേ        വീണേ ....!

ഇത് കുട്ടികൾക്കു ആദ്യം പാടി 
ശേഷം അവരൊടു അക്ഷരങ്ങൾ 
പറയാൻ പറയുക .അതിനു ശേഷം 
അത് നോക്കി അക്ഷരങ്ങള എഴുതിക്കുക 
അങ്ങനെയായിരിക്കണം എഴുത്ത് .