കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണില്ലാ നീതി. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണില്ലാ നീതി. Show all posts

Thursday, 9 April 2015

കണ്ണില്ലാ നീതി

മുഖം മറയ്ക്കാന്‍ 
പണം മതി ,
മാനം മറയ്ക്കാന്‍ 
തുണിവേണ്ട ,
സത്യം മറയ്ക്കാന്‍ 
കണ്ണില്ലാ നീതി ,
വൃണം മറയ്ക്കാന്‍ 
കൈലെസ്സു മാത്രം !!


ചാതുര്‍ വർണ്യത്തിൻ 
നാടു നമ്മൾ ,
ചാരായത്തിലും 
കഥ പറയും ,
വെള്ക്കുവാൻ വേറൊന്നു-
മാവതില്ല ,
തടുക്കുവാൻ നീതിതന്‍  

ത്രാസുമില്ലേ..?

സത്യം അസത്യമായ് കാണും നമ്മള്‍ , ചൊല്ലുവാന്‍ നമ്മിലും നന്മയില്ല , ആരെന്നു നോക്കി വിധിക്കുന്ന നീതി , മാറണം നാടിന്റെ മാനവും കാക്കാം !!

വേദമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഭാരതത്തിന്‍ , യശസ്സുര്‍ത്തുന്നു വേണ്ടുവോളം , ഇച്ഛയില്ലാത്ത ഭരണ വർഗ്ഗം , സ്വരുക്കൂട്ടി നാടും വികൃതമാക്കും !!

വിവാഹമല്ലല്ലോ 
ബീഭത്സമിന്നു നാടിന്‍റെ ക്രൂര
വിനോദമല്ലേ ..! നാടിന്‍റെ ഘാതകർ 
മതാപിതാക്കള്‍ വീടിന്‍റെ ദുഃഖമൊരു 
പെണ്ണുതന്നോ..?